Informácie

Kontakt: 045 54 56 360
Vedúca kuchyne: Elena Krnáčová

Úhrada stravného:
Spôsob platenia stravného: trvalý príkaz v banke, internet banking, šek

Údaje k platbám:
IBAN: SK87 0900 0000 0051 2001 0644
Variabilný symbol: individuálny (u vedúcej kuchyne)
Konštantný symbol: 0968

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov  pri osobitnom spôsobe stravovania
Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným  nariadením mesta Detva, platné od 1.5.2022

Žiaci 1. – 4. ročník
Desiata: 0,65 €
Obed: 2,10 € (strava 1,50 € + réžia 0,60 €)
Dotácia
Úhrada zákonného zástupcu: 0,00 € (dotácia 2,10 €)

Žiaci 5. – 9. ročník
Desiata: 0,70 €
Obed: 2,30 € (strava 1,70 € + réžia 0,60 €)
Dotácia
Úhrada zákonného zástupcu: 0,00 € (dotácia 2,30 €)

Cudzí stravníci
Obed: 4,00 € (strava 2,2 € + réžia 1,80 €)

Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred,  najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo:  SK87 0900 0000 0051 2001 0644
POPLATKY
I. stupeň:       len obed –30 Eur mesačne;        obed aj desiata – 41 Eur mesačne
II. stupeň:      len obed – 33 Eur mesačne;        obed aj desiata – 45 Eur mesačne

  • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa/žiaka zo stravy  čas a miesto (deň vopred do 14.00 hod. on-line na web-stránke školy,  osobne, inak  alebo v prípade ochorenia dieťaťa/žiaka najneskôr do 8.00 hod. telefonicky na t.č. .0455456 360  (osobne….).
  • Pri výdaji stravy musí mať žiak pri sebe chip, ktorým potvrdí príjem vydanej stravy

V Detve,  01.05.2023