Školský klub detí

Školský Klub detí pri ZŠ J.J. Thurzu v Detve je určený predovšetkým pre deti  I. stupňa. Prevádzka ŠKD je od 6,00 hod. do začiatku vyučovania a popoludní od skončenia vyučovania do 16,30 hod.
Mesačný poplatok za ŠKD je 10,- € na dieťa. Číslo účtu – IBAN SK84 0900 0000 0051 2001 0601

Činnosť detí v školskom klube je zameraná na oddych, rekreáciu, prípravu na vyučovanie a záujmovú činnosť rôzneho charakteru a zamerania. O výchovu detí sa starajú kvalifikované vychovávateľky a ich počet zodpovedá potrebe školského klubu. Herňa a jednotlivé oddelenia sú vybavené spoločenskými hrami, stavebnicami a hračkami rôzneho druhu. Pobyt detí v ŠKD spestrujú každoročne popri iných aktivitách aj rôzne väčšie akcie, ako sú napr: Noc v škole, Vianočný večierok,  Karneval, Dopravná hra a mnohé iné súťaže a aktivity. Silnou stránkou školského klubu je priestranný školský areál, ktorý poskytuje deťom možnosť na športovú a rekreačnú činnosť v prírode.

Na škole je 7 oddelení:
1. oddelenie – p. vychovávateľka Zuzana Samašová
2. oddelenie – p. vychovávateľka p. Dana Mojžišová
3. oddelenie – p. vychovávateľka Libuša Freiboldová
4. oddelenie – vedúca vychovávateliek Mgr. Mária Peťková
5. oddelenie – p. vychovávateľka Mgr. Tereza Sujová
6. oddelenie – p. vychovávateľka Ing. Denisa Vrbiniaková
7. oddelenie – p. vychovávateľka Nikol Michnová

Fotky z našej činnosti nájdete na tejto stránke: Školský Klub Detí pri ZŠ J.J.Thurzu Detva

Vnútorný poriadok ŠKD

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove