Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Milan Ďurica

Konzultácie: podľa dohody

Kontakt: milan.duricaatzsthurzu.skalebo 045/54 55 532

Školský špeciálny pedagóg poskytuje služby v oblasti:

Práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami

  • v  diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas vyučovania
  • v  uskutočňovať reedukácie (individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia) za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií detí,

Spolupráca s učiteľmi

  • v  spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi
  • v  priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese
  • v  poskytovanie  metodických materiálov

Spolupráca s rodičmi

  • v  dohodnutom termíne individuálne konzultácie, výmena skúsenosti rodičov a učiteľa
  • v  hľadanie konkrétnych návodov a postupov pri zdolávaní edukačných problémov

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).