Výchovný poradca

Výchovný poradca školy: Mgr. Jana Kovačičová

Konzultáciepodľa dohody 

Kontakt: jana.kovacicovaatzsthurzu.sk

Kabinet: 2. poschodie

Poskytuje pedagogické poradenstvo:

  • prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad  výchovno-vzdelávacích problémov školy – pomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
  • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
  • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
  • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
  • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
  • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi.

Harmonogram prijímacieho pokračovania

Užitočné webové stránky:

www.stredneskoly.sk
www.svs.edu.sk
www.profsme.sk